INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADESINFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A.     RESPONSABLE: 
              AMPA VILADEMANY, (G1206806)
              C/ ESCOLES SN 17181 Aiguaviva ( GIRONA )
              aiguavivaampa@gmail.com

B.      FINALITATS:
              Gestió de l'associació.
              Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
              Interlocució davant les administracions públiques.
              Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, activitats extraescolars...).
              Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.
              Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
              Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AMPA.

C.      LEGITIMACIÓ:
              Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.
              Consentiment per utilitzar i publicar les imatges. 

D.     DESTINATARIS:
              Administració pública.
              Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
              Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.

E.      CONSERVACIÓ DE LES DADES:
              Durant l'acord de permanència a l'AMPA.
              Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu   legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats.
              Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades.

F.       DRETS:
              Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals.
              On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
              En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

  AUTORITZO L’ÚS IMATGES DEL MENOR

NOM I COGNOMS / DNI (Pare/Mare/Tutor):

SIGNATURA
DATA

 
DRETS IMATGE MENORS

Informació sobre Protecció de Dades del RESPONSABLE: AMPA VILADEMANY (G1206806) C/ ESCOLES SN 17181 Aiguaviva ( GIRONA ) aiguavivaampa@gmail.com.

FINALITAT: Edició i promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per l'AMPA mitjançant l'ús i publicació de les imatges (fotografia i vídeo) captades durant els mateixos en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AMPA; i registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats.

LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i interès legítim.

CESSIONS: No es preveuen.

CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades.

DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació dirigint-se a l'AMPA. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es)

(Nom i Cognoms) __________________________________________________________ amb DNI __________________ com a tutor legal o titular de la pàtria potestat de (Nom i cognoms del menor/alumne) _____________________________________ autoritzo el tractament de la imatge i dades personals del menor exclusivament per a les finalitats indicades.

Data
Signatura


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A.   RESPONSABLE:   
              AMPA VILADEMANY (G1206806)
              C/ ESCOLES SN 17181 Aiguaviva ( GIRONA )
              aiguavivaampa@gmail.com

B.   FINALITATS:
              Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador, etc)
              Gestió de les activitats i/o serveis.
              Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis. 

C.   LEGITIMACIÓ:
              Execució de l’acord de prestació de serveis.

D.   DESTINATARIS:
              Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. 
              Entitats bancàries per al cobrament de quotes.

E.    CONSERVACIÓ DE LES DADES:
              Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. 
              Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.

F.    DRETS:
              Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades.
              On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
              En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).


NOM I COGNOMS: __________________________________________________
DNI: ___________________________

DATA: _________________________

SIGNATURA

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A. RESPONSABLE:  
              AMPA VILADEMANY (G1206806)
              C/ ESCOLES SN 17181 Aiguaviva ( GIRONA )
              aiguavivaampa@gmail.com
B. FINALITATS:
              Formar part dels òrgans de l'associació.
              Gestió de l'associació.
              Assistència a les juntes i reunions de l'associació.
C. LEGITIMACIÓ:
              Execució de l'acord d'adhesió voluntària als òrgans de l'associació.
D. DESTINATARIS:
              Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
              Als socis de l'AMPA.
E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
              Durant l'acord de permanència com a membre de l'organització de l'AMPA.
              Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu   legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats.
F. DRETS:
              Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals.
              On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
              En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).
G. CONFIDENCIALITAT:
Tot membre de l'AMPA es compromet a: 
1. Complir el deure de secret professional i confidencialitat respecte al tractament de dades personals, fins i tot un cop finalitzada la relació laboral.
2. Accedir a les dades personals dels associats i menors exclusivament per al desenvolupament de les seves funcions dins l'òrgan de govern.
3. Adoptar les mesures de seguretat necessàries per impedir la seva pèrdua, alteració i visualització per part de tercers no autoritzats
4. No utilitzar les dades personals a les quals es tingui accés per a finalitats privades ni realitzar còpies de cap tipus dels fitxers per a ús particular.
5. No comunicar les dades personals a tercers no autoritzats.
6. Garantir, si és possible, que cap altra persona no autoritzada pugui veure la informació sobre dades personals.
7. Comunicar a l'empresa tota sol·licitud d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades personals que li comuniqui qualsevol persona.
8. Notificar a l’empresa qualsevol incidència que afecti a la seguretat de les dades.
9. Custodiar i arxivar la documentació de manera que no sigui accessible per persones no autoritzades.
10. No reutilitzar ni llançar documents i papers amb dades personals sense adoptar les mesures necessàries que impedeixin la seva posterior visualització.

NOM I COGNOMS / DNI:


SIGNATURA
DATA

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PÒLISSA D'ACCIDENTS DURANT L'HORARI DE MENJADOR

SERVEIS PER ALS SOCIS I SÒCIES